Laatst gewijzigd op 21 mei 2021

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van The Happy Volunteer, onderdeel van Firma G.J. van Egmond, hierna te noemen The Happy Volunteer, gevestigd aan Creutzberglaan 208, 1944 NZ Beverwijk.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de contractuele wederpartij van THE HAPPY VOLUNTEER.

1.3 Voorwaarden, in de ruimste betekenis van het woord, van de opdrachtgever binden THE HAPPY VOLUNTEER niet, tenzij deze, of onderdelen daarvan uitdrukkelijk door THE HAPPY VOLUNTEER schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Van de voorwaarden van THE HAPPY VOLUNTEER kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

2. Aanbiedingen en opdrachten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij THE HAPPY VOLUNTEER uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de aanbieding gedurende een bepaalde periode van kracht zal zijn.

2.2 De door THE HAPPY VOLUNTEER afgegeven planningen in capaciteit en doorlooptijd zijn indicatief en kunnen gedurende de looptijd van de opdracht worden bijgesteld.

2.3 Opdrachten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van een offerte door de opdrachtgever. Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de opdracht en het tarief.

2.4 Wijzigingen in de opdracht kunnen slechts tot stand komen na schriftelijke opdracht van opdrachtgever en schriftelijke aanvaarding daarvan door THE HAPPY VOLUNTEER dan wel door een door partijen ondertekende wijziging.

2.5 Aangegeven verwachtingen met betrekking tot te verwachten resultaten, in de opdrachtbevestiging en in rapportages, zijn steeds indicatief.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de schriftelijke opdrachtbevestiging c.q. wijziging, overeenkomstig artikel 2.3 en 2.4.

3.2 THE HAPPY VOLUNTEER spant zich naar redelijkheid en billijkheid maximaal in om de opdracht uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.3 Bij ontstentenis, anders dan ten gevolge van kortstondige ziekte of in overleg met de opdrachtgever opgenomen verlof, bepaalt THE HAPPY VOLUNTEER in overleg met de opdrachtgever de best passende wijze van continuering van de opdracht.

3.4 THE HAPPY VOLUNTEER heeft het recht de opdracht (mede) te doen uitvoeren door derden, mits hierdoor de kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd blijft.

3.5 Voor de door THE HAPPY VOLUNTEER ingezette derden geldt hetzelfde als voor medewerkers van THE HAPPY VOLUNTEER.

3.6 Indien de opdracht niet conform het patroon dat de opdrachtgever, in redelijkheid en billijkheid, mag verwachten wordt uitgevoerd, stelt de opdrachtgever de directie van THE HAPPY VOLUNTEER hiervan ten spoedigste in kennis. In overleg met de opdrachtgever zal THE HAPPY VOLUNTEER passende maatregelen treffen.

3.7 Opgegeven en overeengekomen aflevertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient THE HAPPY VOLUNTEER derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen alsnog geleverd kan worden. Bij overschrijding van de opgegeven termijn heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

4. Plaats van de werkzaamheden

4.1 THE HAPPY VOLUNTEER verricht de werkzaamheden op de eigen locatie, tenzij in onderling overleg wordt besloten de werkzaamheden op een andere plaats uit te voeren.

4.2 Opdrachtgever stelt, rekening houdend met de aard van de opdracht, een adequaat ingerichte werkplek aan de medewerker(s) van THE HAPPY VOLUNTEER ter beschikking en verleent toegang tot alle plaatsen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3 Kosten wegens vertraging als gevolg van het niet ter beschikking stellen van een werkplek overeenkomstig artikel 4.2 komen ten laste van de opdrachtgever.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever verbindt zich alle informatie, in de ruimste zin van het woord, aan THE HAPPY VOLUNTEER te verstrekken, die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

6. Tarieven

6.1 Alle tarieven van THE HAPPY VOLUNTEER worden verhoogd met het van toepassing zijnde tarief inzake de BTW en indien van toepassing andere wettelijk bepaalde regelingen.

6.2 Alle door THE HAPPY VOLUNTEER gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. THE HAPPY VOLUNTEER is gerechtigd om de prijzen op onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en nog niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, indien na het sluiten van een overeenkomst drie maanden zijn verstreken.

6.3 Reiskosten- en verblijfskosten worden in rekening gebracht zoals in de opdrachtbevestiging vermeld.

6.4 In voorkomende gevallen kunnen fixed-price afspraken worden gemaakt en vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 THE HAPPY VOLUNTEER factureert in principe 50% vooraf en 50% na afronding van de opdracht. In overleg met opdrachtgever kan van deze termijn worden afgeweken.

7.2 Opdrachtgever verbindt zich de facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij de betaling kan de opdrachtgever geen beroep doen op korting, aftrek, verrekening of opschorting.

7.3 Indien betaling niet plaatsvindt binnen de gestelde betalingstermijn is per einde betalingstermijn door opdrachtgever wettelijke rente aan THE HAPPY VOLUNTEER verschuldigd, zonder dat THE HAPPY VOLUNTEER opdrachtgever hiervoor in gebreke hoeft te stellen.

7.4 Opdrachtgever is gehouden de gerechtelijke kosten te voldoen die THE HAPPY VOLUNTEER heeft moeten maken in verband met het feit dat opdrachtgever in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen. In geval van niet tijdige betaling is de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

7.5 Bij opdrachten die op basis van fixed-price zijn aangenomen heeft THE HAPPY VOLUNTEER het recht om op een vooraf bepaald moment voorschotfacturen aan opdrachtgever te zenden, waarbij alle onderdelen van dit artikel onverkort van toepassing zijn.

8. Bekendmaking naam

8.1 THE HAPPY VOLUNTEER heeft het recht de naam van de opdrachtgever en de aard van de opdracht(en), uitgevoerd voor die opdrachtgever, aan derden voor acquisitiedoeleinden bekend te maken.

8.2 THE HAPPY VOLUNTEER respecteert hierbij de geldende regelingen inzake geheimhouding en waarborgt daarbij de privacy van personen.

9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit voldoet, dan wel het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is THE HAPPY VOLUNTEER gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk deel van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat THE HAPPY VOLUNTEER tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan THE HAPPY VOLUNTEER toekomende rechten.

9.2 Ontbinding op grond van artikel 9.1 laat de betalingsverplichtingen tot op het moment van ontbinding onverkort in stand.

10. Intellectuele eigendom

10.1 THE HAPPY VOLUNTEER behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart THE HAPPY VOLUNTEER voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11. Geheimhouding

11.1 THE HAPPY VOLUNTEER en opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en de aldaar werkzame personen in de ruimste zin des woords.

11.2 Deze verplichting geldt onverkort voor door THE HAPPY VOLUNTEER en/of door opdrachtgever ingeschakelde derden.

11.3 THE HAPPY VOLUNTEER zal de haar bekende informatie met betrekking tot opdrachtgever slechts aan haar medewerkers bekend maken voor zover dit voor een adequate vervulling van de opdracht wordt vereist.

11.4 Van de bepalingen van dit artikel kan worden afgeweken middels een door beide partijen ondertekende verklaring.

12. Beveiliging

12.1 Medewerkers van THE HAPPY VOLUNTEER of door haar ingeschakelde derden zullen door opdrachtgever ingestelde veiligheidsprocedures in acht nemen.

12.2 Opdrachtgever stelt aan de medewerkers van THE HAPPY VOLUNTEER alle faciliteiten ter beschikking om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren met inachtneming van de veiligheidsprocedures.

13. Aansprakelijkheid

13.1 THE HAPPY VOLUNTEER is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan THE HAPPY VOLUNTEER toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen THE HAPPY VOLUNTEER verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen;

13.2.a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13.2.b THE HAPPY VOLUNTEER is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

13.2.c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is THE HAPPY VOLUNTEER nimmer aansprakelijk.

13.2.d De door THE HAPPY VOLUNTEER te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade

13.2.e THE HAPPY VOLUNTEER is inzake beroepsaansprakelijkheid nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het totaal van hetgeen de laatste 3 maanden voor het voorval door THE HAPPY VOLUNTEER aan opdrachtgever met betrekking tot de onderhavige opdracht is gefactureerd.

13.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor betaling van de door THE HAPPY VOLUNTEER extra gemaakte uren als gevolg van het door of namens opdrachtgever verstrekken van onjuiste informatie in welke vorm dan ook, c.q. het niet verstrekken van informatie of anderszins het handelen van opdrachtgever of juist het nalaten daarvan.

14. Overmacht

14.1 THE HAPPY VOLUNTEER is niet aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk verrichten van de werkzaamheden indien dit een gevolg is van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van THE HAPPY VOLUNTEER of krachtens de wet of gebruik voor haar rekening komt.

14.3 In geval van overmacht is THE HAPPY VOLUNTEER niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

14.4 In geval van afzegging van de opdracht door opdrachtgever als gevolg van overmacht (bijv. COVID maatregelen vanuit de overheid bepaald) mag de opdrachtgever de activiteit kosteloos annuleren.

15. Klachten

15.1 Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de dienst of het product.

15.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde dienst of product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na levering.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op overeenkomsten tussen THE HAPPY VOLUNTEER en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.