Hieronder tref je de algemene leveringsvoorwaarden van The Happy Volunteer in de persoon van Heleen van Egmond. The Happy Volunteer is onderdeel van Firma G.J. van Egmond. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Heleen van Egmond. De algemene leveringsvoorwaarden zijn terug te vinden op de website van The Happy Volunteer. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaar je tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Definities

 1. Een online cursus: een cursus die online te volgen via het internet op een computer, laptop of Mac.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Heleen van Egmond een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met de offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Heleen van Egmond opgenomen wordt.

3. Facturering/betaling

 1. Voor aanvang van de online cursussen van Heleen van Egmond is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Voor advies en onderhoud worden per opdracht een factuur vertrekt of per periode een overeenkomst afgesloten waarbij betaling vooraf verschuldigd is.

4. Duur en beƫindiging

 1. Heleen van Egmond kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beƫindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Heleen van Egmond gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. Heleen van Egmond kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beƫindigen. De bijbehorende leverings- en betalingsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 3. Heleen van Egmond heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beƫindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Heleen van Egmond vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

5. Levering en levertijd

 1. Heleen van Egmond gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
 2. Mocht Heleen van Egmond onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Heleen van Egmond alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Heleen van Egmond een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang om tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten.

6. Overmacht

 1. Heleen van Egmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Heleen van Egmond als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. Heleen van Egmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Heleen van Egmond niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Heleen van Egmond alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Heleen van Egmond geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Heleen van Egmond tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. Copyright

 1. Al het door Heleen van Egmond vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Heleen van Egmond niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Het eigendom van door Heleen van Egmond verstrekte ideeƫn, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Heleen van Egmond, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Heleen van Egmond hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
 3. Heleen van Egmond behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

 1. Voor wat betreft het gebruik van cms-systemen, staat Heleen van Egmond bij de overdracht van de door de opdrachtgever geaccepteerde diensten, er voor in dat het geheel naar behoren functioneert. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of hetgeen is geleverd overeenkomt met hetgeen is gevraagd en geoffreerd. Nadat de opdrachtgever dat heeft beoordeeld en geaccepteerd, is Heleen van Egmond niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de systemen omdat het functioneren kan worden beĆÆnvloed door allerlei zaken, zoals onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door storingen of wijzigingen van de webserver van de host, scripttaalwijzigingen, etc. Er kan daarom geen garantie gegeven worden op het overeengekomen van zogeheten open source systemen (cms).
 2. Voor zover Heleen van Egmond bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Heleen van Egmond weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Heleen van Egmond op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Heleen van Egmond.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Heleen van Egmond slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Heleen van Egmond voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Heleen van Egmond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Heleen van Egmond is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient Heleen van Egmond terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Heleen van Egmond geleden schade.

9. Overig

 1. Heleen van Egmond zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Heleen van Egmond.
 2. Wanneer Heleen van Egmond bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Heleen van Egmond zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiƫle consequenties op de hoogte stellen.
 4. Heleen van Egmond is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De geleverde websites worden zo ontwikkeld dat zij goed werkzaam zijn in moderne internetbrowsers en op de meest gangbare mobiele telefoons.

Heleen van Egmond
Creutzberglaan 208
1944 NZ Beverwijk

Tel: 06-13738548
KvK: 58406476

heleen@thehappyvolunteer.com